Subsidievoorwaarden

De Stichting Jeannette Hollaar Fonds heeft tot doel professionele kunstenaars in Deventer en directe omgeving te ondersteunen bij de uitoefening van hun beroep of bij de organisatie van activiteiten.

•  Onder professionele kunstenaars verstaat de Stichting diegenen die ten minste twee derde van hun tijd besteden aan hun kunstenaarschap. Het gaat hier om alle disciplines van de kunsten.

• Een aanvraag voor subsidie dient men bij voorkeur digitaal in te dienen bij de secretaris van de Stichting, info@jeannettehollaarfonds.nl. Het postadres van de stichting is Godebaldstraat 16, 7415  ZL Deventer.

•  Bij de aanvraag dient men een duidelijke omschrijving te geven van inhoud en doel. In het geval van een activiteit dient men plaats en tijd te vermelden. Een en ander dient vergezeld te gaan van een curriculum vitae, enige documentatie, een specificatie van uitgaven en, waar nodig, van een sluitende begroting. Documentatie kan ook een website zijn. Tevens dient men een bankrekeningnummer op te geven.

•  De subsidie bedraagt maximaal € 1000,- per aanvraag. De aangevraagde gelden zijn bestemd voor de aanvrager.

•  Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Per jaar stelt het Fonds een bepaald bedrag beschikbaar voor de subsidies. Is dit besteed dan worden er in principe geen aanvragen meer in behandeling genomen.

•  Aanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van de Stichting. Op de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.

•  Het bestuur stelt het op prijs, als een verslag en foto wordt ingezonden van het met de subsidie bereikte resultaat.

•  Indien publiciteit wordt gegeven aan een gesubsidieerde activiteit, verwacht het bestuur van de Stichting dat daarbij de naam van het Fonds vermeld wordt.